您现在的位置: >> 教学课改>> 校本教研>> 正文内容

2年级上册七八单元看拼音写词语

发布者:隋丽 文章来源:本站原创 发布时间:2018年01月09日 点击数:

二年级看拼音写词语练习(七)

 

wēi  nàn    wēi xiǎn   ɡuǒ  ɡǎn   ɡǎn  yú    chī  jīnɡ

 

 

 

jīnɡ xià    hǎo  sì    yīn tiān    yě  wài   cānɡ  bái

 

 

 

mánɡ  rán   yú   shì   zhōnɡ yú   zhēng lùn    yán  lùn

                                                    

 

 

shànɡ àn   fánɡ  wū   chánɡ jiǔ   fēn  sàn     sàn  bù

                                                       

 

 

lóngchuán   wú  lùn    rén  qún   hàn  shuǐ   chū xiàn

 

 

 

xíng rén    huǒ xīng   gǎn kuài   huān lè     ɡǎn  zǒu

                                                  

 

xīng wànɡ  shēn pánɡ   hún shuǐ   qīnɡ shēnɡ   shì shuí

                                                      

 

qì   shuǐ   chànɡ gē   pánɡ rén   yì  nián  yí   dù 

                                                

 

 

二年级看拼音写词语练习(八)

 

shí  wù     yǎn shén   yé   ye    yě   zhū   zhuǎ  zi

 

 

 

shén qí    shēnɡ huó   nǎi nɑi    chǎo nào    zǐ  xì

 

 

 

zháo  jí    jí  mánɡ    dì  yī    zhǐ chuán   ɡōnɡ yuán

                                                    

 

 

zhǐ  jīn    zhé  zhǐ   zhǐ zhāng  zhuā zhù    qìng zhù 

                                                       

 

 

zā  hǎo   zhā  zhēn   dàn  shì   dàn yuàn     kū   qì

 

 

 

kū  shēng   fēng chē  yāng miáo  hàn  shuǐ     chū  hàn

                                                  

 

guǎng chǎng chǎng dì  shāng xīn   shòu shāng  gōng píng

                                                      

 

mǎ   lù    lù   biān   nán guò    hé  hǎo     ɡōnɡ  kāi

                                                

 

 

 

[打印文章] [添加收藏]
更多